Tampilkan postingan dengan label AsuransiKesehatan. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label AsuransiKesehatan. Tampilkan semua postingan
Kamis, 20 Juli 2017

Asuransi Kesehatan Terbaik Dan Murah

Asuransi Kesehatan Terbaik Dan Murah Arogya vima sampurna kinva vyakti vaidyakiya kharca bharana, vyakti mothya pramanata riska prasara dhoka eka bhaga kavhara vima ahe. Arogya ani arogya pranali kharca ekuna jokhima andaja jokhima gatata prati karuna, eka vima asa masika primiyama kinva upayoga pe rola kara mhanuna niyamanusara vitta racana, vikasita karu sakata, vima nirdista arogya phayade deya paise pradana karanyasathi karara. Phayada asa sarakari sanstha, khajagi vyavasaya, kinva nahi-sathi napha astitva mhanuna eka kendriya sanstha prasasita ahe. Amerika arogya vima asosi'esana mate, arogya vima vyakhya ahe"ajarapana kinva ija parinama mhanuna phayade deya puravate kavhareja. He apaghata, vaidyakiya kharca, apangatva, kinva apaghati mrtyu ani rajyace vicchedana pasuna nukasana vima samavesa" (pr. 225). Eka arogya vima dhorana vima pradata (uda ̔ivama kampani kinva sarakari) ani eka vyakti kinva tyacya/ ticya prayojaka (eka niyokta kinva kamyuniti organayajhesana, uda) daramyana eka karara ahe. Karara khajagi vima babatita aksaya asu sakata nahi (uda daravarsi, masika) kinva janmabhara, kinva rastriya yojana babatita sarva nagarikansathi bandhanakaraka.

Arogya vima pradata raksana karila ki arogya niga kharca prakara ani rakkama kinva sadasya karara, lekhana namuda kelelya aheta"vyapti purava" khajagi vima pustika kinva sarvajanika vima rastriya arogya dhorana ahe. Arogya vima polisi ahe (yu'esa visista) niyokta-prayojita svata: Ci anudanita ERISA yojana pradana kelele aheta. Kampani sadharanapane te mothe vima kampan'ya asalyace advertises. Tathapi, eka ERISA babatita, ki vima kampani"vima kayada vyasta nahi", te phakta calavane. Tyamule ERISA yojana rajya kayadyan cya adhina nahi. ERISA yojana kamagara amerikana vibhaga (USDOL) akhatyarita phedarala jababadarya aheta. Visista phayade kinva kavhareja tapasila saransa yojana varnana (stivha) madhye adhalale aheta. Apila vima kampani madhyamatuna nantara kamavara yojana visvasta jane avasyaka ahe. Ajunahi avasyaka asalyasa, visvasta nirnaya ERISA palana karanyasathi punaravalokana karanyasathi, ani nantara phedarala n'yayalayata khatala dakhala USDOL anale ja'u sakate. Asuransi Kesehatan Terbaik Dan Murah